Muziek voor Familieopstellingen

Hieronder een knop naar een lijst met nummers die ik vaak gebruik tijdens familieopstellingen.

Let op! Iedereen die muziek draait, speelt of vastlegt is ‘muziekgebruiker’. Om muziek te gebruiken, heb je toestemming nodig van de maker van de muziek, de muziekauteur of uitgever. Hoe hoog de vergoeding is, hangt onder meer af van het soort muziekgebruik. Meer informatie vindt je op Buma/Stemra.

Een jazzband met verscheidene instrumenten in New Orleans

Muziek of toonkunst is de kunstzinnige schikking en combinatie van de klanken van muziekinstrumenten of de menselijke stem teneinde schoonheid van vorm dan wel uitdrukking van emotie te bereiken. Aan muziek kunnen de aspecten toonhoogte, ritme, geluidssterkte, klankkleur en textuur onderscheiden worden, maar ook stilte.

Voor zover bekend hebben alle culturen in alle tijden muziek gekend, maar omdat deze kunst op verschillende plaatsen en in verschillende tijden steeds weer anders beoefend en ervaren werd en wordt, is er geen eensgezindheid omtrent de definitie van muziek: wanneer is iets muziek en wanneer niet? Het uiteindelijke antwoord op deze kernvraag verschilt bij de diverse muziektheoretici en filosofen. Dit verklaart wel de grote verscheidenheid aan muziekstijlen door de tijden heen, in diverse (sub)culturen. Men is het er vandaag wel over eens dat muziek niet ontstaat bij de muzikant die een instrument bespeelt, maar in het oor van de luisteraar. Hoe men geluiden ervaart is dus essentieel bij de muzikale ervaring.

Het is echter wel een onomstreden feit dat het bij muziek altijd om het hoorbare (of het ontbreken daarvan) gaat, in tegenstelling tot het zichtbare in de beeldende kunsten. Muziek is een tijdskunst, met hoorbare of onhoorbare elementen in opeenvolging of tegelijkertijd. Daarnaast worden geluiden alleen tot muziek gerekend als zij met die bedoeling voortgebracht worden door een muziekinstrument of de menselijke stem. Muziek kan dus niet ‘per ongeluk’ worden gemaakt. Daarmee is muziek nauw verwant aan poëzie, waarbij de beide elementen van zichtbaar en hoorbaar verenigd worden, hetgeen bij geschreven muziek eveneens het geval is.

Alhoewel men vaak een structuur ontdekt in muziek en mensen haar vaak aangenaam vinden om naar te luisteren, bestaat er geen duidelijke grens tussen muziek en lawaai en evenmin tussen muziek en andere geluiden. Zo vond de 20ste eeuwse componist John Cage dat elk geluid muziek kan zijn en zei hij bijvoorbeeld, “Er bestaat geen lawaai, enkel geluid.”

Bron Wikipedia